Regulamin "Walentynkowy gratis - torba"


1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Walentynkowy gratis - torba” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).
1.2. Organizatorem promocji „Walentynkowy gratis - torba" (dalej również: „Promocja”) jest firma BG Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą przy ul.Przędzalniana 8, 15-688 Białystok,
NIP: 9662115586, REGON: 368435224, (dalej również: „Organizator”).
1.3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.koszulkowo.com (dalej również: „Sklep”).
1.4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).

2. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

2.1. Do każdego zamówienia (złożonego od 6.02.2019 do wyczerpania zapasów) Klient otrzymuje jedną eko torbę z nadrukiem gratis. 

2.2. Na jedno zamówienie (bez względu na ilość produktów) przypada jeden gratisowy produkt.
2.3. W przypadku wymiany produktów klient nie jest zobowiązany odsyłać gratisu.
2.4. W przypadku zwrotu wszystkich produktów z zamówienia Klient zobowiązany jest także odesłać gratis.
2.5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
2.6. Aby wziąć udział w Promocji, należy złożyć i opłacić zamówienie na stronie www.koszulkowo.com w dniach obowiązywania promocji.
2.7. W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.
2.8. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji gratis nie podlega wypłacie w formie pieniężnej lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
2.9. Uczestnik Promocji będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami i zasadami określonymi w regulaminie Sklepu, od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji.

3. Reklamacje

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: sklep@koszulkowo.com (dalej również: „Reklamacje”).
3.2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3.3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
3.4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://koszulkowo.com/regulamin-torba wchodzi w życie od dnia 06.02.2019 roku.
4.2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
4.3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://koszulkowo.com/regulamin
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
- zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
- zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
4.6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie, a także za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji w Sklepie.